A A A
14 marca o godz. 18.00 w Ośrodku Bushido w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1 odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa. Ze względu na konieczność poruszenia ważnych kwestii, w tym zmian w zarządzie oraz w statucie, serdecznie prosimy o pewne i punktualne przybycie. Oto porządek obrad.

Proponowany porządek obrad 14 marca 2018 r.

  1. Otwarcie zebrania

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

  1. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez przewodniczącego.

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres 2017

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017

  1. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2017 r.

  1. Dyskusja – dotycząca roku 2017 i całej kadencji.

  1. Przyjęcie sprawozdań przez członków Stowarzyszenia - udzielenie absolutorium.

  1. Uzupełnienie składu zarządu

    11.Powołanie komisji skrutacyjnej.

      12.Powołanie komisji uchwał i wniosków.

    13. Zgłaszanie kandydatów do zarządu

    14. Głosowania w sprawie wyłonienia członków zarządu stowarzyszenia oraz ogłoszenie wyników głosowania.

     15..Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach

  

   16. Przyjęcie uchwał i wniosków

     17. Zamknięcie obrad